Privacy Policy
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.8,select-theme-ver-5.1.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive

PRIVACY POLICY

  1. Algemeen

1.1. Het webplatform D-HRD, zoals beschikbaar op het adres http://www.D-HRD.com (hierna: “D-HRD”) is eigendom van en wordt uitgebaat 

door D-HRD bvba, BTW BE 0721.577.060, met zetel te Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen (hierna ook: “D-HRD”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van D-HRD geleverd door D-HRD en inzonderheid op de verwerking van persoonsgegevens via D-HRD door 

D-HRD. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op D-HRD wordt verwezen of 

van ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van D-HRD.

1.3. D-HRD verbindt zich ertoe zorg te dragen voor uw privacy en is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke 

voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

1.4. D-HRD handelt hierbij steeds conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens (hierna: “Privacywet”) en de (huidige en toekomstige) Europese regelgeving.

1.5. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op D-HRD. In geval van 

bijkomende vragen kunt u een e-mail richten aan info@dhrd.be. D-HRD raadt uten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. Bijkomende inlichtingen

kunnen verkregen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be/nl.

1.6. Gedrag of inhoud in strijd met deze privacy policy, kan worden gemeld door een e-mail te sturen aan info@dhrd.be waaraan het nodige gevolg zal worden verleend.

1.7. D-HRD behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 23/08/2019.

  1. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. Vanaf het moment dat u zich akkoord verklaart met onze privacy policy (door de checkbox aan te klikken) geeft u D-HRD de vrije, specifieke, geïnformeerde en 

ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens 

worden verzameld en verwerkt zoals verder bepaald in deze privacy policy.

2.2. Wij dienen u erop te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op D-HRD van inhoud over andere personen steeds de toestemming van de betrokken perso(o)n(en) is vereist.

2.3. D-HRD verzamelt en verwerkt in principe alle gegevens die door de Klant worden ingevoerd op D-HRD, waaronder ook de (persoons)gegevens genoemd in artikel 4 

van de algemene voorwaarden van D-HRD.

2.4. Op D-HRD worden in ieder geval volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door D-HRD: naam, voornaam, e-mailadres en paswoord. Bij 

de registratie als ‘student’ worden bijkomend onder meer volgende gegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door D-HRD: Persoonlijke info: voornaam, naam, 

telefoonnummer, straat en nr, postcode, stad, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, werkstatus en burgerlijke staat. Studies: studierichting(en)/opleiding(en), 

namen onderwijsinstelling(en)/opleidingscentra en verwachte datum van afstuderen. Volgende gegevens worden ook verzameld en verwerkt in zoverre ze door u werden 

opgegeven: uw profielafbeelding/portret (foto), job titel, job omschrijving, bedrijfsnaam, stad, stages, links naar sociale media etc. Bij de registratie als ‘Bedrijf’ worden volgende gegevens opgevraagd, verzameld en verwerkt door D-HRD: bedrijfsnaam, zetel, ondernemingsnummer, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van contactpersoon en facturatiegegevens.

2.5. D-HRD verzamelt en verwerkt o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe 

website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte pagina’s op D-HRD (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s), gebruikersnaam, wachtwoord, 

taalkeuze en de door u ingegeven zoekcriteria op D-HRD. Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie) en enkel voor statistische doeleinden en 

met oog op verdere verbetering van (de diensten van en/of de website van) D-HRD verzameld.

2.6. SB zorgt ervoor dat u via kosteloze en privacy-vriendelijke standaardinstellingen de toegang tot uw persoonsgegevens en profiel kan beperken tot beperkt zichtbare 

informatie dan wel tot zelf gekozen contactpersonen.

  1. Gebruik en opslag van uw persoonsgegevens

3.1. D-HRD verzamelt, verwerkt en gebruikt de (persoons)gegevens die door u op of via D-HRD worden meegedeeld enkel om toegang tot en de goede werking van de 

diensten op D-HRD mogelijk te maken. 

Dit behelst o.m.:

1.

Voor studenten: het aanbieden van passende betaalde projecten, jobs, stages, opleidingen en advertenties die binnen de interesse van de student liggen, het 

verkrijgen van inzicht in het leertraject van de student, het aanbieden van kwaliteitsvolle inhoud aan studenten en het aanbieden van persoonlijkheids- en competentietesten.

2.

Voor bedrijven: het analyseren en begrijpen van de op D-HRD geplaatste en openbaar gemaakte persoonlijkheids- en competentietesten, het aanmaken, 

opbouwen en ter beschikking stellen van een overzichtelijke databank van studenten, hulp bij het aanmaken en openbaar maken van jobs en betaalde 

projecten, het promoten van jobs en betaalde projecten aan de juiste doelgroep van studenten.

3.

Voor elke Klant: het verhogen en verbeteren van de gebruikservaring op D-HRD, het verkleinen van de kloof tussen de student en de professionele wereld.

3.2. Uw geregistreerde gegevens als ‘student’ (waaronder maar niet beperkt tot naam en e-mailadres) worden op D-HRD ter beschikking gesteld aan geregistreerde 

‘Bedrijven’.

3.3. Na registratie op D-HRD wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van jobs enbetaalde projecten resp. profielen die overeenstemmen met het aangemaakte profiel 

resp. jobs en betaalde projecten en wordt u geïnformeerd over de nieuwe diensten van D-HRD via nieuwsbrieven.

3.4. De gegevens worden enkel gebruikt voor direct marketing (dit is het toesturen van commerciële informatie over onze diensten) indien u D-HRD hiertoe de vrije, 

specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven door bij de registratie de checkbox aan te klikken (‘opt-in’). U hebt overeenkomstig de Privacywet 

het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruikvan uw gegevens voor direct marketing. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan 

info@dhrd.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

3.5. U erkent en aanvaardt dat de persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de gegevens van voor een betaald project of job ingeschreven studenten of het aantal ingeschreven studenten per betaald project of job, kunnen worden doorgegeven aan derden waarmee D-HRD contracteert en/of een samenwerking heeft. Daarnaast heeft D-HRD het recht om de persoonsgegevens van de Klant over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

3.6. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord worden verkocht of verhuurd aan derden.

3.7. De persoonsgegevens van de Klant worden opgeslagen op een beveiligde server in het Verenigd Koninkrijk.

  1. Bewaren van uw persoonsgegevens

4.1. Uw persoonsgegevens worden bij beëindiging van uw account in beginsel 

onmiddellijk gewist.

4.2. Gegevens van gebruikers die van D-HRD werden verwijderd zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te bereiken (zie 

o.m. artikel 3.1 hierboven) en kunnen nog enige tijd door D-HRD bewaard worden. In ieder geval worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan vijf (5) jaar na 

beëindiging van uw account.

  1. Cookies

5.1. Op D-HRD wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van 

D-HRD. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computerworden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de 

interactie tussen de bezoeker en de website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

5.2. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (inzonderheid artikel 129), gaat u akkoord met de wijze 

waarop gebruik wordt gemaakt van cookies op D-HRD door de check box aan te te klikken.

5.3. Op D-HRD worden de volgende soorten cookies gebruikt:

1.

Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op D-HRD te laten navigeren.

2.

Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van D-HRD door te geven telkens iemand D-HRD bezoekt en 

blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u D-HRD bezoekt.

3.

Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde D-HRD op behoorlijke wijze te laten functioneren.

4.

Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

5.4. U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@dhrd.be.

5.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat D-HRD hierdoor niet meer correct functioneert.

  1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. De persoonsgegevens worden door D-HRD op een zo veilig mogelijke manier verzameld en verwerkt. D-HRD neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen onder meer ongeoorloofde verwerking, verlies, misbruik of (niet toegelaten) wijziging.

6.2. De aangestelden van D-HRD die toegang hebben tot uw gegevens hebben de verplichting om het vertrouwelijk karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

  1. Uw rechten

7.1. Overeenkomstig de Privacywet hebt u het recht om op elk ogenblik en kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ons werden verzameld.

7.2. U hebt het recht uw persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren of wijzigen.

7.3. U hebt tevens het recht om kosteloos de verwijdering of het verbod van gebruik van uw persoonsgegevens te vragen.

7.4. U kunt hiervoor eenvoudigweg een verzoek richten aan info@dhrd.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

  1. Contactgegevens

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de Klant D-HRD contacteren via onderstaande gegevens:

Naam en rechtsvorm: D-HRD bvba

Adres: Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen

E-mailadres: info@dhrd.be

Telefoonnummer: 0489/505.718